You are currently viewing dr Petar Vasić: ostalo 15 budžetskih mesta na Odseku za demografiju
dr Petar Vasić, Odsek za demografiju

dr Petar Vasić: ostalo 15 budžetskih mesta na Odseku za demografiju

Za drugi upisni rok na akreditovanom državnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na ODSEKU ZA DEMOGRAFIJU Geografskog fakulteta, ostalo je još 15 slobodnih budžetskih mesta i dr Petar Vasić poziva sve one koji razmišljaju o upisu da iskoriste ovu šansu. Drugi upisni rok organizuje se 2-3. septembra 2021. godine.

dr Petar Vasić, Odsek za demografiju
dr Petar Vasić

dr Petar Vasić, docent Katedre za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u razgovoru za MultiRadio, poziva mlade i perspektivne ljude koji se dvoume koji i da li da upišu fakultet da iskoriste ovu šansu i upoznaju se sa programom ovih relativno novih i perspektivnih studija o stanovništvu, na kojima se veštim kombinovanjem fundamentalnih demografskih znanja sa programskim jezikom PYTHON, statističkim softverom SPSS, osnovama GIS-a i odličnim poznavanjem izvora podataka, stiče set izuzetno primenjivih veština koje se zahtevaju na novim, modernim poslovima poput:

  • biznis analitičara,
  • projekt menadžera,
  • rada sa velikim podacima (BIG DATA) i
  • poslovima istraživanja tržišta i javnog mnjenja.

Čime se u stvari bave diplomirani demografi, u kojoj delatnosti najčešće rade, kakve projekte sprovode, koliko je široka oblast rada?

dr Petar Vasić navodi da se demografi u svom poslu najpre bave formalnom demografskom analizom, ali poslovi koje obavljaju preovlađujuće pripadaju delatnostima kao što su: prikupljanje i obrada podataka, konsalting u vezi sa dinamikom razvoja stanovništva, projektovanje demografske budućnosti, rad sa izbeglicama, migrantima i interno raseljenim licima, istraživanje tržišta, javnog mnjenja i demografsko targetiranje, demografska analiza u prostornim planovima, rodne studije, briga o porodici i populaciona politika, ljudski resursi – HR, itd. Neki od važnijih tipova projekata na kojima rade demografi jesu: rad na donošenju različitih nacionalnih strategija koje se na neki način bave stanovništvom (Strategija podsticanja rađanja, Strategija o starenju, Strategija upravljanja migracijama, Strategija ekonomskih migracija, i sl. (spisak je predugačak)), a demografi su sastavni deo radnih grupa koje sarađuju sa mnogim republičkim ministarstvima (Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Min. za brigu o selu, Min. rada i zapošljavanja, Min. omladine i sporta, Min. za evropske integracije, i dr.), izrada studija za Prostorni plan Republike Srbije 2021-2035, mnogobrojni prostorni planovi jedinica lokalnih samouprava, veliki infrastrukturni projekti sa privredom i republičkim ministarstvima (izgradnja regionalnih sistema vodosnabdevanja, kanalizacionih sistema i prečišćavanja otpadnih voda, zaštite životne sredine, izgradnje infrastrukture sistema predškolskih ustanova, analiza stanja i perspektiva obrazovnog sistema, istraživanje potencijala mobilizacije radne snage u grinfild investicijama, analiza i planiranje preseljavanja stanovništva iz područja eksploatacije površinskih kopova, itd. U novije vreme najpopularniji su veliki infrastrukturni projekti sa privredom i ekspertski rad u domenu različitih javnih politika sa državnim agencijama i ministarstvima.

Taksativno navedeno, kompetencije koje se dobijaju sticanjem zvanja diplomirani demograf obuhvataju široku paletu poslova u oblasti:

• brige o porodici,
• manjinskih zajednica,
• društvenih statistika,
• digitalnog kartiranja,
• demografske analize,
• migracija,
• regionalnog planiranja,
• rodne ravnopravnosti,
• ljudskih resursa,
• matičnih službi,
• javnih politika, i
• organizacije anketnih istraživanja.

Odsek za demografiju
Odsek za demografiju

Ono što sigurno zanima buduće studente je kakva je praktična nastava, da li postoji mogućnost stipendiranja i razmene studenata, a naš sagovornik, dr Petar Vasić kaže:

– Studenti imaju obaveznu stručnu praksu na četvrtoj godini studija koju obavljaju (odrađuju) u okviru domaćih i međunarodnih institucija kao što su: Republički zavod za statistiku, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, Zavod za statistiku Grada Beograda, UNDP, UNHCR, različite regionalne razvojne agencije, područna odeljenja RZS-a, itd. Mogućnosti stipendiranja su iste kao i na ostalim fakultetima Univerziteta u Beogradu, a naš fakultet posreduje u konkursima za razne inostrane stipendije. Dodatno, Odsek za demografiju je u pregovorima sa tri republička ministarstva, regionalnim razvojnim agencijama i četrdesetak lokalnih samouprava, u vezi sa uspostavljanjem sistema stipendiranja studenata koji dolaze iz mnogočlanih porodica (populacioni momenat).

Međunarodna saradnja u oblasti nauke i obrazovanja je veoma razgranata što potvrđuju brojni bilateralni projekti sa univerzitetima i institutima iz Nemačke, Austrije, Češke, Slovačke, Rumunije, Hrvatske, BiH, Severne Makedonije, Slovenije i Rusije. Studentske mobilnosti (razmene) su ostvarivane sa Univerzitetom u Klužu (Rumunija), Humboltovim univerzitetom (Nemačka), Karlovim univerzitetom (Češka), Sveučilištem u Zagrebu (Hrvatska), Univerzitetom u Kopru (Slovenija) i Univerzitetom u Belgorodu (Rusija). “ – rekao je dr Petar Vasić za MultiRadio.

Svi zainteresovani za više informacija za drugi upisni rok na studije demografije, mogu pristupiti putem sledećih linkova Informatoru sa detaljnim programom studija demografije, Konkursu i prijavnom listu za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija. Napominjemo da prema Programu afirmativnih mera upisa lica sa invaliditetom broj budžetskih mesta za drugi upisni rok može biti i veći. Drugi upisni rok organizuje se 2-3. septembra 2021. godine.

„U prethodnoj školskoj godini bilo je teško buduće brucoše upoznati na konvencionalan način, a usled pandemije, dan otvorenih vrata nije održan. Stoga smo želeli da iskoristimo sve mogućnosti elektronske komunikacije sa budućim studentima i na ovaj način da ih informišemo o ovom studijskom programu“ – navodi dr Petar Vasić, a posebno skreće pažnju na Informator u kome se može sve detaljno pročitati.

Dr Petar Vasić je diplomirao 2003. godine na smeru Demografija Geografskog fakulteta, kao prvi diplomirani demograf u Srbiji, a 2016. na Geografskom fakultetu u Beogradu je odbranio svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Starost kao demografska odrednica potrošnje domaćinstava u Srbiji“, čime je stekao naučno zvanje doktora demografije.

Kao prvi diplomirani demograf u Srbiji, šta biste naveli kao najveći izazov u Vašem dosadašnjem radu?

– Najveći izazovi u mom dosadašnjem radu su vezani za period neposredno nakon završetka osnovnih studija. U to vreme nov studijski program i nepostojanje starijih kolega studenata garantovalo je dve stvari kod potencijalnih poslodavaca. Kao prvo i najvažnije, nepostojanje konkurencije, a kao drugo, neprepoznatljivost. Bilo je teško predstaviti se poslodavcima i objasniti spektar svojih kompetencija. Danas, posle 20 godina, takvih problema nema, a interes društva i države za demografska pitanja, kao i interes privrede za demografski element i njegove promene u budućnosti (tržište, potrošači, korisnici, kupci, domaćinstva, starosna i socioekonomska struktura) garantuje da je demograf danas neizostavan deo različitih vidova planiranja i razvoja u sektoru državne uprave, lokalne samouprave i privrede. – kaže dr Petar Vasić i dodaje:

„S obzirom da je ovo godina u kojoj startuje novi, unapređeni kurikulum, studija demografije, u kome važno mesto zauzimaju informatičke veštine budućih mladih demografa, verujem da će ih to učvrstiti na poslovima biznis analitičara, projekt menadžera, poslovima analize podataka (data analysis), demografske analize tržišta, demografije marketinga i konsaltinga u domenu razvoja proizvodnje i usluga. Naravno, dosadašnja uloga demografa u institucijama državne uprave i lokalne samouprave će sigurno biti dodatno ojačana imajući u vidu demografske izazove u Srbiji kao što su nedovoljno rađanje, emigracija i starenje stanovništva.“

Hol nove zgrade Fakulteta koja je trenutno u izgradnji na Novom Beogradu
Unutrašnjost zgrade fakulteta – deo prezentacije projekta nove zgrade Fakulteta koja je u izgradnji na Novom Beogradu

Redovne četvorogodišnje studije demografije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu osnovane su školske 1999/2000. godine, na osnovu višedecenijske tradicije Fakulteta u izučavanju stanovništva i školovanja obrazovanih profila magistara i doktora nauka iz oblasti populacionih istraživanja.